Såhär behandlar vi dina personuppgifter:


POLICY FÖR P-O SANERING & RIVNING AB

1. Info

Enligt dataskyddsförordningen ("GDPR") ska den registrerade få information när dennes personuppgifter behandlas. Sådan information ska lämnas av den personuppgiftsansvarige när uppgifterna samlas in, men även när den registrerade begär det.

2. Syfte

Vi värnar om din integritet. Du ska kunna känna dig trygg när du anförtror oss dina personuppgifter. Därför har vi upprättat denna policy som utgår från gällande dataskyddslagstiftning och förtydligar hur vi jobbar för att ta tillvara dina rättigheter och din integritet. Syftet med den här policyn är att du ska få veta hur vi behandlar dina personuppgifter, vad vi använder dem till, vilka som får ta del av dem och under vilka förutsättningar samt hur du kan ta tillvara dina rättigheter.

3. Vad är en personuppgiftsansvarig?

Personuppgiftsansvarig är benämningen på det företag eller den organisation som behandlar personuppgifter. Det är alltså inte en särskild person på företaget.

4. Hur arbetar P-O Sanering & Rivning AB med personuppgifter?

P-O Sanering & Rivning AB använder olika datasystem, exempelvis för kundregister, vilket innebär att leverantörerna av dessa system har tillgång till personuppgifterna - dock aldrig för att använda uppgifterna för egen del, utan endast för hosting av system, support etc.

Riktlinjer:

Vilka personuppgifter behandlar vi?

Vi behandlar endast personuppgifter när vi har laglig grund. Vi behandlar inte personuppgifter i annat fall än i annat fall än när de behövs för att fullgöra förpliktelser enligt vårt uppdrag gentemot kunden eller där vi har stöd i lag.

Hur får vi tillgång till dina personuppgifter?

Vi får i första hand tillgång till dina personuppgifter genom avtal eller i samband med en order.

Vi kan även få tillgång på följande sätt:

• Uppgifter som du tillhandahåller oss direkt

• Uppgifter som vi får från offentliga register

• Uppgifter som vi får när du söker anställning hos oss, besöker oss eller på annat sätt tar kontakt med oss

Vilken information ger vi till dig?

När vi samlar in dina personuppgifter för första gången kommer vi att informera dig om hur vi samlar
in personuppgifterna, vad vi kommer att använda dem till, vilka rättigheter du har enligt dataskyddslagstiftningen och hur du kan ta tillvara dessa. Du kommer också att bli informerad om vem som är ansvarig för personuppgiftsbehandlingen och hur du kan kontakta oss om du har frågor eller behöver lämna en begäran eller förfrågan som avser dina personuppgifter och/eller rättigheter.

Behandlas dina personuppgifter på ett betryggande sätt?

Vi har rutiner och arbetssätt för att dina personuppgifter ska hanteras på ett säkert sätt. Endast personer som behöver personuppgifterna för att utföra sina arbetsuppgifter ska ha tillgång
till dem.

När lämnar vi ut dina personuppgifter?

Vår utgångspunkt är att inte lämna ut dina personuppgifter till tredje part om du inte har samtyckt till det eller om det inte är nödvändigt för att uppfylla våra förpliktelser enligt avtal eller lag och vi överför aldrig personuppgifter utanför EU/EES.

Rutiner för gallring

Vi behandlar och sparar dina personuppgifter så länge det finns stöd i lag, avtal, av lämnat samtycke eller efter intresseavvägning.

5. Dina rättigheter

Återkalla samtycke

Du har när som helst rätt att återkalla ett lämnat samtycke till viss behandling. Vi kommer då inte längre att behandla sådana personuppgifter eller inhämta nya och alla uppgifter om dig som vi behandlat med stöd av samtycket, raderas. Om du vill återkalla ditt samtycke till vår behandling av dina personuppgifter kan du kontakta oss på de kontaktuppgifter som framgår i punkt 6 nedan.

Begäran om rättelse eller radering

Du har rätt att begära att dina personuppgifter rättas eller raderas. Du har även rätt att begära att
behandlingen av dina personuppgifter begränsas eller att invända mot sådan behandling på sätt som följer av dataskyddsförordningen eller nationell integritetslagstiftning.

Begäran om registerutdrag

Du har rätt att begära utdrag från våra register/system vari vi behandlar personuppgifter om dig och i sådant utdrag få besked om vilka personuppgifter om dig och hur vi behandlar dessa.

Om du har frågor kring behandlingen av personuppgifterna eller om du upplever att dessa är felaktiga, vill begära rättelse, radering, begränsning eller vill invända mot behandlingen vänligen kontakta oss enligt punkt 6 nedan.

Datainspektionen

Datainspektionen är tillsynsmyndighet för behandling av personuppgifter och dataskydd i Sverige. Du har rätt att inge klagomål kring behandling av personuppgifter till Datainspektionen. Kontaktuppgifter
till Datainspektionen återfinns på www.datainspektionen.se.

6. Kontaktuppgifter

Personuppgiftsansvarig är: P-O Sanering & Rivning AB

Våra kontaktuppgifter är: Hanaskogsvägen 234, 291 95 Färlöv, tel. 044-73420 alt.
0706-673017

Kontaktuppgifter till vårt dataskyddsombud är: Hanna Hall,
hanna.hall@halls.se, tel. 0737-657707